Nu beschikbaar voor alle mediators en advocaten: IMI-bemiddelingslogboek en feedbackhub! Meer informatie hier

Internationaal Mediation Instituut

Stimuleren van transparantie en hoge competentienormen bij mediation, wereldwijd

Welkom bij het International Mediation Institute

IMI is een non-profitinitiatief dat zorgt voor transparantie en standaarden in bemiddeling, wereldwijd. Met de visie van Professionele bemiddeling wereldwijd: bevordering van consensus en toegang tot de rechter, we stellen en bereiken hoge bemiddelingsnormen, roepen belanghebbenden en partijen bijeen, bevorderen begrip en adoptie van bemiddeling en verspreiden vaardigheden voor partijen, adviseurs en bemiddelaars.

Verslagen over wereldwijde pondconferenties

De IMI Global Pound Conference 2016-17 bestond uit 28 evenementen in 22 landen. Klik hier om vergelijkende gegevens en rapporten over de toekomst van ADR en bemiddeling wereldwijd te bekijken.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is onderhandeling gefaciliteerd door een vertrouwd neutraal persoon.

De rol van de neutraal - de bemiddelaar - is om de betrokkenen te helpen hun problemen op te lossen en tot een consensus te komen. Dat kan betekenen dat partijen worden geholpen bij het sluiten van een overeenkomst, het oplossen van een geschil, het ontwikkelen van effectieve communicatie, het opbouwen of verbeteren van relaties, of al deze dingen. Bemiddelaars kiezen geen partij. Mediators zijn onpartijdig en respecteren de vertrouwelijkheid van de partijen. Meer informatie>

De voordelen van bemiddeling

  1. goedkoper en sneller dan andere vormen van geschillenbeslechting, zoals procesvoering
  2. helpt relaties te behouden en te verbeteren tussen partijen
  3. toont respect en waarde voor de betrokken mensen in een conflict
  4. helpt mensen bij en los de kern van een probleem op
  5. wel transformeer situaties voor beter
  6. maakt afspraken die partijen willen handhaven
  7. IMI Certified Mediators zijn onderworpen aan een Gedragscode

Zoek een bemiddelaar

IMI-gecertificeerde bemiddelaars en bemiddelingsadvocaten zijn zeer ervaren professionals die zijn doorgelicht en beoordeeld aan de hand van onafhankelijke internationale normen.

Merk op dat er twee niveaus van 'IMI-mediators' zijn: 'IMI Certified Mediators' zijn zeer ervaren professionals, terwijl 'IMI Qualified Mediators' een kwaliteitsopleiding hebben gevolgd en aan hun bemiddelingscarrière beginnen. Gebruik de bovenstaande tool om IMI Certified Mediators te zoeken.

Grensoverschrijdende bemiddeling

Internationale bemiddeling

De Taskforce Investor-State Mediation van IMI heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van competentienormen tussen investeerders en staten, een modelinstrument voor staten die een kader voor conflictbeheersing tussen investeerders en staten implementeren en herziene regels en handleidingen voor geschillenbeslechtingsorganisaties tussen investeerders en staten.

Modelwetten en clausules

Conferentie over het Energiehandvest - Modelinstrument voor het beheer van investeringsgeschillen

Ondersteund door de IMI IS Mediation Taskforce

Verdrag van Singapore

Het VN "Verdrag van Singapore" maakt de grensoverschrijdende handhaving van schikkingen die het gevolg zijn van bemiddeling mogelijk.

Programma's en certificering

Implementerende organisaties

Alle IMI-certificering en kwalificatie wordt uitgevoerd door erkende organisaties.

In aanmerking komende beoordelingsprogramma's (QAP's) beoordelen ervaren mediators en mediationadvocaten met als doel IMI-gecertificeerd te worden.

Opleidingsprogramma's voor gecertificeerde bemiddelaars (CMTP's) zijn programma's die training geven die voldoet aan internationale normen.

Specialisaties Bepaalde organisaties zijn in staat mensen te kwalificeren met 'specialisaties', zoals interculturele competentie.

Word gecertificeerd

IMI gecertificeerde bemiddelaars

Certified Mediators zijn zeer ervaren mediators die voldoen aan internationale standaarden.

IMI-gekwalificeerde bemiddelaars

Gekwalificeerde mediators hebben met succes een hoogwaardige mediationopleiding gevolgd.

Jonge bemiddelaars

YMI is een gemeenschap van mensen aan het begin van hun bemiddelingscarrière, met leden die in aanmerking komen voor mentorschap.

IMI-carrièrepad
Het IMI-loopbaanpad

Financiering

IMI is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling en wordt volledig gefinancierd door donaties. Lees hier meer over de financiering van IMI.

Patrons

Vanaf oktober 2019 waren AAA, BHGE, Shell, JAMS, de ICC, SMC en CEDR vertegenwoordigd in de IMI Board.

Merk op dat SMC en het Florence International Mediation Center IMI-ondersteunende organisaties zijn, waarbij alle panelleden IMI-gecertificeerd moeten zijn.